Ochrana soukromí

Obchodní společnost DataTip, sro zpracovává osobní údaje podle právních předpisů účinných k 25.5.2018, a to v souladu se Zákonem č.j. 18/2018 Zo ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jako „Zákon“) a také v souladu s Nařízením EP a rady EU č.j. 2016/679o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Obchodní společnost DataTip, sro zpracovává osobní údaje podle právních předpisů účinných k 25.5.2018, a to v souladu se Zákonem č.j. 18/2018 Zo ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jako „Zákon“) a také v souladu s Nařízením EP a rady EU č.j. 2016/679o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Následující informace se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků e-shopu provozovatele (dále jako „dotyčná osoba“), které provádí provozovatel.

Základní ustanovení

 1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) Zákona je obchodní společnost DataTip, sro, IČ 36869112, se sídlem Alžbětina 30, 040 01 Košice (dále jako „provozovatel“).
 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou:
  adresa: Alžbětina 30, 040 01 Košice
  email: info@kiids.shop
  telefon: 0918 265 164
 3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se osobních údajů může dotyčná osoba kontaktovat provozovatele na info@kiids.shop .

  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

   1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které mu poskytla dotyčná osoba nebo osobní údaje, které provozovatel obdržel na základě plnění objednávky dotyčné osoby, tj. na základě uzavřené smlouvy.
   2. Provozovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje dotyčné osoby a údaje nutné pro plnění smlouvy, a to jsou: jméno a příjmení, případně titul, poštovní adresa, telefonický a emailový kontakt, IP adresa, soubory cookies, příp. číslo bankovního účtu.

    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

    1. Právním základem (zákonným důvodem) zpracování osobních údajů je:
     • Plnění smlouvy mezi dotyčnou osobou a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Osobní údaje dotyčné osoby, které provozovatel zpracovává za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi dotyčnou osobou a provozovatelem, jsou: jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo dotyčné osoby. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je plnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít.
     • Oprávněný zájem provozovatele podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (v případě odstoupení od smlouvy nebo výměny zboží dotčenou osobou, pro vedení účetnictví provozovatele). Osobní údaje dotyčné osoby, které provozovatel zpracuje za účelem odstoupení od smlouvy nebo výměny zboží dotyčnou osobou, jsou: jméno, příjmení, poštovní adresa, příp. číslo účtu. Právním základem zpracování uvedených osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele na plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na dálku. Osobní údaje dotyčné osoby, které provozovatel zpracuje za účelem vedení účetnictví, jsou: jméno a příjmení, poštovní adresa, číslo účtu.
     • Souhlas dotyčné osoby se zpracováním osobních údajů podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona (pro účely zřízení uživatelského účtu dotyčné osoby, pro účely korespondence s provozovatelem prostřednictvím kontaktního formuláře), pokud nedošlo k objednávce zboží. Osobní údaje dotyčné osoby, které provozovatel v případě korespondence prostřednictvím kontaktního formuláře zpracuje, jsou: jméno a příjmení a emailová adresa. Osobní údaje, které budou provozovateli dobrovolně poskytnuty v rámci využití kontaktního formuláře, nebudou zveřejněny a slouží výhradně za účelem zodpovězení otázky či podnětu dotčené osoby provozovatelem. Osobní údaje dotyčné osoby, které provozovatel zpracuje za účelem zřízení uživatelského účtu dotyčné osoby a poskytování služeb určených pro registrované uživatele, jsou: jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo dotyčné osoby.
    2. Účelem zpracování osobních údajů je:
      • vyřízení objednávky dotyčné osoby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi dotyčnou osobou a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, zda ji ze strany provozovatele plnit,
      • odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží dotyčnou osobou,
      • vedení účetnictví provozovatele,
      • registrace dotyčné osoby na webových stránkách provozovatele, tj. zřízení uživatelského účtu dotyčné osoby,
      • využívání kontaktních formulářů při korespondenci s provozovatelem,
      • používání souborů cookies.

     3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.

     Doba uchovávání osobních údajů

      1. Provozovatel uchovává osobní údaje:
       • po dobu trvání zákonem stanovených povinností provozovatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, Zákona o archivech a registraturách, Zákona o účetnictví a Zákona o DPH, tj. v případě některých údajů na daňových dokladech minimálně po dobu 10 let;
       • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi dotyčnou osobou a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
       • po dobu trvání zájmu dotyčné osoby o využívání služeb spojených s uživatelským účtem.
      1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

      Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

       1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
        • podílející se na dodávání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
        • zajišťující služby provozování e-shopu a poskytování hostingu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
        • zajišťující služby spojené s vedením účetní agendy (externí účetní), a poskytováním účetního softwaru.
       • Provozovatel má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb.

       Práva dotyčné osoby

        1. Za podmínek stanovených v Zákoně má dotyčná osoba:
         • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
         • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
         • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
         • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle § 27 Zákona,
         • právo na přenosnost osobních údajů podle § 26 Zákona,
         • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně na adresu sídla provozovatele nebo elektronicky na email provozovatele uvedený v čl. I. těchto podmínek,
        • Dále má dotyčná osoba právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno její právo na ochranu osobních údajů.

        Podmínky zabezpečení osobních údajů

        1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
        2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložiště osobních údajů v listinné podobě. Pracovní počítače jsou chráněny antivirovým programem a před přístupem neoprávněných osob zabezpečeny pomocí hesel. Softwary a aplikace využívané k výkonu podnikatelské činnosti jsou šifrovány. Pro ochranu osobních údajů uskutečňujeme zálohy, které jsou také šifrovány. Listinné dokumenty ukládáme v uzamykatelné skříni.
        3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

        Závěrečná ustanovení

        1. Možnost nákupu zboží nabízeného na webových stránkách provozovatele není primárně určena pro návštěvníky mladší 16 let.
        2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře dotyčná osoba potvrzuje, že byla seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
        3. S těmito podmínkami dotyčná osoba souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu dotyčná osoba potvrzuje, že se seznámila s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
        4. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle dotčené osobě novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu dotčené osoby, kterou provozovateli poskytla.

        Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2022.