Statut soutěže Toby Tiger

Statut soutěže (dále jen „Statut“) upravuje podmínky účasti na Soutěži, (dále jen Soutěž), ​​způsob a postup při vykonávání činností potřebných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

I. Organizátor Soutěže (dále jen Organizátor)

  DataTip, s.ro

  Alžbětina 30

  04001 Košice

  IČ: 36869112

  DIČ: 2023131594

  IČHPH: SK2023131594

  II. Doba konání soutěže

   Termín Soutěže je stanoven na období od publikování příspěvku 20.22023 do 6.32023 do 23.59 hodin.

   III. Osoby oprávněné účastnit se soutěže

   Zúčastnit soutěže se může pouze osoba starší 18 let (nebo se souhlasem od rodičů) v době konání soutěže (dále jen „soutěžící“), která:

   1. Se stane fanouškem INSTAGRAM profilu "kiidsdotshop" nebo FACEBOOK stránky "kiidsdotshop",

   2. Dá "like" na soutěžní příspěvek, 

   3. Do komentáře označí 2 lidi, kterým by si výhru také dopřál

   Všichni, kteří splní tyto podmínky budou automaticky zařazeni do losování.

   IV. Pravidla Soutěže

   Podmínky účasti v Soutěži:

   1. Soutěže se mají právo zúčastnit pouze osoby uvedené v článku III.

   2. Účastí v soutěži soutěžící v případě výhry souhlasí se zpracováním a zveřejněním jeho údajů podle tohoto statutu.

   3. Do soutěže o výherní cenu bude zařazena každá osoba, která v termínu konání soutěže dle bodu III. tohoto statutu splní všechny podmínky účasti v soutěži.

   4. Do soutěže se může profil soutěžícího zapojit pouze 1x.

   5. Výherce losujeme náhodným losováním ze všech účastníků, kteří splnili podmínky pro zařazení do losování pomocí aplikace bez účasti veřejnosti, pod dohledem 2 zaměstnanců organizátora soutěže a následně jej zveřejníme nejpozději do 24 hodin od ukončení soutěže - t.j do 6. 3 2022 do 23.59 hodin.

   6. Výherce budeme kontaktovat a dohodneme podmínky předání výhry.

   V. Výhra v Soutěži

   Výherce získá libovolný produkt dostupný v době uplatnění výhry nabídky produktů výrobce Toby Tiger.

   Výherní ceny do soutěže věnovala společnost DataTip,s.ro

   Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou. Výhru nelze vyměnit za finanční hotovost.

   VI. Oznámení o výhře

   Výherci pošleme po losování do 24 hodin zprávu, na kterou je povinen reagovat ve lhůtě 48 hodin. V případě, že výherce nebude na výhru reagovat do 48 hodin, organizátor si vyhrazuje právo provést nové losování za účelem postoupení výhry dalšímu výherci.

   VII. Předání výhry

   1. Výherce je povinen poskytnout organizátorovi soutěže potřebnou součinnost za účelem předání jeho výhry. Organizátor je oprávněn při kontaktování výherce požadovat od výherce soutěže, souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, email, telefonní číslo, adresa, za účelem zveřejnění, jakož i předání a doručení výhry.

   2. Poskytnutí těchto údajů výherce je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí bude považováno za neposkytnutí součinnosti na straně výherce, která je nezbytná pro předání výhry. Neposkytnutí těchto údajů tak způsobuje výherci zánik jeho práva na výhru. Údaje výherce budou organizátorem zpracovávány nejvýše po dobu 1 roku ode dne jejich poskytnutí.

   3. Poskytnutím výše uvedených údajů uděluje výherce organizátorovi souhlas ke zpracování těchto údajů a souhlas ke zveřejnění údajů v rozsahu jméno a příjmení (resp. IG jméno nebo FB jméno) v seznamu výherců zveřejněném na oficiální stránce organizátora na sociální síti INSTAGRAM nebo FACEBOOK.

   4. Výherci bude výhra předána následovně zaslaná kurýrem na zvolenou adresu.

   1. Výherce není povinen výhru přijmout. Pokud výherce zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné odběrní lhůtě určené poštou, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany organizátora soutěže. Za vylosovaného výherce mladšího 18 let převezme výhru jeho zákonný zástupce.

   VIII. Ztráta nároku na výhru

   V případě, že výherce neplní podmínky uvedené v tomto statutu, ztrácí nárok na výhru.

   1. Závěrečná ustanovení

   2. Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost INSTAGRAM a FACEBOOK nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti INSTAGRAM takové závazky ani nevznikají.

   3. Organizátor soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s INSTAGRAMEM a FACEBOOKEM. Společnost INSTAGRAM a FACEBOOK, nemá s touto Soutěží žádný vztah.

   4. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění pravidel Soutěže rozhodne o dalším postupu Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto Statutu a/nebo podmínek Soutěže po jejím vyhlášení.

    

   Košice, 20.022023